Sunt intrebări sau propuneri? +37323063432

                   ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ

 

 

Nr.

d/o

Tematica

Resurse umane

Resurse materiale

Responsabili

Termeni

Indicatori de performanță

1.

Elaborarea și aprobarea planului de activitate al Consiliului de Etică pentru anul de studii 2022-2023

Membrii Consiliului de etică

Codul educației,nr 152 din 17.07.2014,art135-alin.6-8;

Codul de etică al cadrului didactic aprobat prin ordinul Ministeruui Educației, Culturii și Cercetării nr.861 din 07.09.2015

Președintele și secretarul

Septembrie

Procesul- verbal al ședinței Consiliului de etică .Planul abrobat și prezentat  la CP

2.

 Informarea cadrelor didactice, a părinților, elevilor cu privire la procedura de depunere a petiților, sesizărilor. 

Membrii Consiliului de etică, cadre didactice, elevi.

Registru de înregistrare a sesizărilor și petițiilor.

Președintele și secretarul

Noiembrie

Cadre didactice, parinți, elevi informați.

3.

 Promovarea respectării în activitatea cadrelor didactice a principiului non-discriminării în raport cu elevii și părinții.

Membrii Consiliului de etică, cadre didactice, elevi.

Art.13 alin.(7) din Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014, 

Președintele și secretarul

Martie

Rezultatele sondajelor

4.

Organizarea periodică a autoevaluării gradului de respectare a prevederilor Codului de etică în instituție

Membrii Consiliului de etică, cadre didactice, elevi

Aplicarea chestionarilor.

Președintele și secretarul

Aprilie

Rezultatele chestionarilor.

5..

Întocmirea raportului anual al Consiliului de Etică.

Membrii Consiliului de etică

 

Președintele și secretarul

Mai

Raportul anual al Consiliului de Etică întocmit.

 

© 2023 Edusoroca
Termeni și condiții